The Domain Name TheBoas.com
Is Available For Sale

Cisté poddruhy
Boa constrictor amarali
Boa constrictor constrictor
Boa constrictor imperator
Boa constrictor longicauda
Boa constrictor ortonii
Boa constrictor occidentalis

Ostrovní formy
Boa constrictor nebulosa
Boa constrictor orophias
Boa constrictor sabogae

Sporné poddruhy
Boa constrictor melanogaster
Boa constrictor sigma

Barevné formy
albino
anery
hypo
arabesque
leopard
strip

Boa constrictor constrictor

Tento poddruh zaujímá ze všech ostatních poddruhu nejvetší území výskytu. Popsal jej badatel Linnaeus v roce 1758. Je rozšíren od východních svahu and až k atlantskému pobreží. Nejvetší území jeho výskytu pokrývá amazonská nížina. Hranice státu jsou pro zvírata nepodstatná a jejich výskyt jimi není nijak ohranicován. Presto i zde vznikají specifické fenotypové varianty, které jsou izolovány jinými okolnostmi - napr. prudké toky rek, pohorí apod. Pro jednodušší orientaci i zde ponecháme rozdelení dle státních hranic.

Je treba si uvedomit, že se typický exemplár z Guayany muže shodovat s hadem odchyceným v Surinamu a naopak. Na druhou stranu je neprípustné, a bohužel rozšírené, "vytvárení" poddruhu v soukromých chovech na základe vykazování specifických fenotypových znaku. Je treba si uvedomit, že populace hroznýšu chovaných v Cechách je stále z 90% tvorena "smeskou" ruzných poddruhu. Je nezbytne nutné znát presnou lokalitu výskytu chovaného hada a takovou se snažit udržet. Pokud se v chovu zkríží Boa constrictor constrictor napr. ze Surinamu a Boa constrictor "domácí" a nekterá mládata jsou k nerozeznání podobná Boa constrictor ze Surinamu, je presto NEPRÍPUSTNÉ je jako "Surinam" nabízet ! Jaké pak bude prekvapení, když zvíre nabyvší chovatel v druhé generaci zaznamená hromádku "domácích" hroznýšu. Cena "true locality boas - TLB" (hroznýšu s jistou lokalitou puvodu) je znacne vysoká. Možná se mnou bude spousta ctenáru polemizovat, nicméne "surinamskou" formu Boa constrictor constrictor neseženete za 3 tisíce Kc ! Cena skutecne pekných hadu ze Surinamu se šplhá až k 300 - 500 dolaru za kus ! Obecne je Boa constrictor constrictor považován za obtížneji množitelný poddruh, pricemž je výhodné mít k jedné samici nekolik samcu.

Více informací: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id58403

SURINAM:
Surinamská forma Boa constrictor constrictor by se dala oznacit za jednu z nejlíbivejších mezi poddruhy. Nejkrásnejší exempláre tají všem nadšencum dech. Mají nízký pocet sedel a výrazne rudý ocas. Presto se i v této lokalite vyskytuje nekolik "dispozic". Ze Surinamu nepocházejí jen jedinci s cistou "motýlkovou" kresbou a príkladným rudým ocasem, ale též jedinci dosti podobní "peruánské" ci "brazilské" forme, tedy se spojenou kresbou na boku nebo do zelena zbarvené exempláre bez klasického rudnutí ocasu. Cena Boa constrictor constrictor ze Surinamu je pak prímo úmerná jejich zbarvení. A je nekdy skutecne vysoká !


GUYANA:
Guayanští hroznýši mohou být velmi podobní Surinamským. Je to dáno zejména tím, že živocichové bežne ignorují formální mezistátní hranice. Jejich výskyt je ohranicen predevším reliéfem krajiny. Také záleží na tom, z jaké Guayany zvírata pocházejí, zda z Francouzské Guayany nebo z Guayany. Oba státy totiž pretíná Surinam ! Vetšina chovaných guayanských Boa constrictoru pochází z Fr. Guayany, takže se i zde dají vystopovat jejich typické znaky. Zejména se vyznacují až temne fialovými ocasními skvrnami a sedly spojenými podélnou nitkovitou cárou. Ovšem stejne jako u Surinamských hroznýšu, nedá se ani v tomto prípade popsat typický jedinec. Guayanští hroznýši mají navíc vetší sklony k vytvárení aberatických kresebných vzoru.

Více obrázku na http://www.ectothermics.com

PERU:
Peruánští hroznýši chovaní v teráriích pocházejí zejména ze dvou lokalit - Pucallpa a Iquitos. Jsou to prekrásní hadi, kterí behem vývoje procházejí barvomenou. Jejich mládata bývají nevýrazne zbarvena, kdežto dospelci disponují nádhernou kontrastní kresbou. Jsou v teráriích asi nejrozšírenejší. Presto je cena tohoto atraktivního hroznýše dost vysoká ! Obcas se na trhu objeví i kríženci s bežnými hroznýši a fenotypove podobná mládata k peruánské forme se nabízejí jako cistý poddruh. Hadi jsou to pak pekní, avšak v dalších generacích se zpetne projeví i získaný gen "domácích" hroznýšu, což je naprosto nežádoucí. Z Boa constrictor constrictor se pak snadno vyklube Boa domestic. Pred koupí každého hada by mel být jasný puvod jeho rodicu, nebot jen selektivní chov má hlubší význam. Seriózní chovatel by mel na zkrížení ruzných forem ve svém chovu nového majitele upozornit.

VENEZUELA:
Venezuela je velmi zajímavá zeme, ve které se nachází mnoho biotopu. Amazonskou pánev roztíná Guayanská vysocina a tak se ve Venezuele snoubí pohorí s deštnými pralesy, ci bažinnými nížinami Los llanos. Prales v delte Orinoka je oddelen od amazonského, takže se dá ocekávat i u hroznýšu z Venezuely nekolik barevných variant. Vzhledem k tomu, že se venezuelští reprezentanti Boa constrictor constrictor vyskytují v chovech velmi sporadicky, lze jako základní zbarvení zmínit menší pocet velkých kontrastních sedel, které se na bocích spojují. Ocas nebývá také nijak výrazne rudý. Pokud ano, tak predevším u mladých než dospelých jedincu.

KOLUMBIE:
Kolumbijští hroznýši, kterí náleží k nominátní rase, se vyskytují zejména na východ od Andského hrbetu. Jsou i tak fenotypove dost podobní poddruhu imperator, který obývá druhé úpatí masivu. Zda se jedná o Boa constrictor imperator ci Boa constrictor constrictor casto rozhoduje pouze znalost presné lokality puvodu. Pro Boa constrictor constrictor se používá prízvisko "cervenoocasý", nebot práve u tohoto poddruhu se objevuje krásné až karmínove rudé zbarvení ocasních sedel. Forma z Kolumbie je ve vetšine prípadu jakýmsi mezníkem mezi "cervenoocasými" a hroznýši poddruhu imperator. Prevažuje u nich podobná skladba sedel jako u imperator z Kolumbie, ale již vykazují nápadnejší zbarvení ocasu.

Pozn. V USA bývají Red-Tail Boa nazývaní prakticky všichni hroznýši. Tím se však nekterí nekorektní chovatelé zatraktivnit bežne vypadající hady.

TRINIDAD & TOBAGO:
Ostruvky Trinidad a Tobago jsou vstupními ostrovy do skupiny karibských ostrovu, Kolumbem nazvaných Západní Indie (West Indies). Vetší Trinidad je z velké cásti zdevastován civilizacním tlakem, pricemž menší Tobago si do jisté míry zachoval svuj puvodní ráz. Boa constrictor se vyskytují patrne jen na Trinidadu.

BRAZÍLIE:
Prestože Brazílie zaujímá prakticky nejvetší území výskytu hroznýšu královských, není ani brazilská forma v teráriích príliš rozšírená. V jižních oblastech (Pantanalu apod.) se stretává s poddruhem Boa constrictor amarali a fenotypove se projevuje dost podobne. Vetšinou jsou brazilští hroznýši svetlejší (v mládí témer šedí) s výraznými tmavými sedly na hrbete. Vetšinou se u nich objevují spíše tendence, než klasické formy. Hadi ze sousedství Surinamu mají sedla rozeklaná do typických "motýlkových" vzoru, extrémne výrazných i u formy z okolí Belemu. Jižní formy mají zbarvení podobné již zminovanému Boa constrictor amarali. V sousedství s Kolumbií ci Peru mají hadi sedla jednoduchá. Casto mají brazilští hroznýši kresbu i uvnitr vzniklých "ok" (mezi spojenými sedly). Taková kresba je ve forme tmavých velkých skvrn (1 - 2 v jednom "oku") nebo podlouhlých úsecek (1 na "oko"). Vzhledem k rozloze Brazílie tedy nejde jednoznacne urcit "klasického" brazilského hroznýše. Je proto žádoucí udržovat v chovu hady z overených lokalit, aby se udržela jejich typická fenotypová linie (pokud tedy existuje).

Více obrázku na http://www.ectothermics.com
o nás   |   boa constrictor   |   aktuální nabídka   |   fotogalerie   |   kontakty   |   JRABnet
bg pattern close-circle
abc.com
domain name is for sale
This website is inactive. Its old content has been restored to preserve the site’s SEO value (like backlinks from authority websites).
This is important for expired domain investors because that SEO value can help you rank high on Google within weeks or even days, instead of months or years.
Click here for more information